a
dcivgni07@hotmail.com .
Tüm Hakları Saklıdıtr.

8:00 - 18:00

Çalışma Saatlerimiz Pzt. - Cum.

0242 244 09 73

Danışmanlık İçin Bizi Arayın

Menu
 

Trafik Kazaları

Görken Kadıgil > Trafik Kazaları

TRAFİK kAZALARI

Trafik Kazası sonrası açılan Tazminat Davaları

<a href="https://gorkenkadigil.av.tr/">Ü</a>lkemiz ne yazık ki hala trafik kazaları konusunda Dünyada ilk sıralarda yer almakta. Ülke çapında her gün onlarca yaralamalı, maddi hasarlı, ölümlü kazalar meydana gelmekte. Onlarca insanımız ölmekte, yaralanmakta, sakat kalmakta. Milyarlarca lira maddi zarar oluşmakta. Bu kazalar sonucu maalesef bazı dolandırıcılar, ülkemiz insanının mağduriyeti ve zor zamanından yararlanmak suretiyle insanımızı aldatmakta. Kazanın akabinde bir şekilde yasal olmayan yollarla temin ettiği telefon numaranızı arayarak iyiniyetli bir yaklaşım sergilemek suretiyle sizden vekalet almakta. Sigorta şirketlerinden sizin adınıza yüklü miktarlarda paralar alacağını söylemekte. Ve bu iş için sizden hiçbir ücret talep etmediğini söylemekte. Ancak gerçekten sizden aldığı kapsamlı vekaletname ile sigorta şirketinden sizin bütün haklarını kaybedeceğiniz feragatlar ve ibranamelerle normalde hak ettiğinizden çok daha az bir ücrete sigorta şirketi ile anlaşmakta ve ücreti tahsil ederek oradan kaybolmakta. Bu şahısların resmi bir kimliği ( avukat, memur ) olmadığından bulmanızda imkansızlaşmakta. Bu nedenle başınıza gelen herhangi bir kaza sonucu sizi arayarak vekaletname çıkarmanızı isteyen bu tarz dolandırıcılara itibar etmemenizi tavsiye ederiz.

İş hukuku tarihsel süreç içerisinde sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır. 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra teknik alanlarda ortaya çıkan buluş ve gelişmeler İngiltere ve daha sonrasında diğer Batı Avrupa ülkelerinde sanayileşme olgusunun ortaya çıkmasına ve seri fabrika üretiminin oluşmasına sebebiyet vermiştir. Sanayi devrimiyle beraber ihtiyaç duyulan işgücünün artması nedeniyle bir işçi sınıfı oluşmuştur. Sanayi devrimi sonrasında oluşan bu durum karşısında devletin herhangi bir müdahalesi de olmaması nedeniyle işverenler tarafından tek taraflı olarak çalışma koşulları belirlenmiş ve bu nedenle ortaya ağır çalışma şartları, düşük ücretler, mesai saatlerinin uzunluğu v.b. sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda kamuoyunda ortaya çıkan tepkiler nedeniyle hem İngiltere de hem de diğer Batı Avrupa ülkelerinde devletler olumsuz çalışma koşullarını düzeltmek için pasif olan rolünü bırakarak işçi lehine uygulanacak bir takım yasaları yürürlüğe koymuştur. Gelişen süreç içerisinde ise ortaya çağdaş anlamda bir iş mevzuatı ve iş hukuku doğmuştur.

Tazminat davası nedir?

Borçlar kanunumuzun 49. maddesi “kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” şeklindedir.

Yani bir kişi kasten, ihmal ederek, tedbirsiz davranarak bir başkasını zarara uğratırsa zararın tazmini ile yükümlüdür. Bu husus mahkemeler nezdinde tazminat davaları adı altında talep edilebilmektedir.

Maddi ve manevi zarar kavramı neleri kapsar?

Zarar iki çeşittir; maddi ve manevi zarar. Trafik kazası olgusunda karşılaştığımız zararlar çok çeşitlilik arzetmektedir.

6098 sayılı yeni Borçlar kanunumuzun 53. ve 54. maddelerinde maddi zarar ölüm halinde doğan zararlar ve bedensel zararlar olarak ayrılmıştır.

53. madde, eski borçlar kanunundaki 45.maddeye tekabül etmektedir.” Ölüm hâlinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır:

1. Cenaze giderleri.

2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.” şeklindedir.
Aynı konuyu düzenleyen 54. maddesi ise ” Bedensel zararlar özellikle şunlardır:

1. Tedavi giderleri.

2. Kazanç kaybı.

3. Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.

4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.” Şeklindedir.

Yukarıdaki yasa maddelerinde de görüleceği üzere; trafik kazalarında; şayet yaralanma söz konusu ise tedavi giderleri, tedavi sırasında çalışılamayan günlere ilişkin zararlar, kalıcı bir maluliyet varsa kalıcı maluliyetin getirdiği maddi gelir kaybı en önemli maddi tazminat kalemleridir. Ölümü halinde ise defin cenaze masrafları ve vefat eden mağdurun desteğinden yoksun kalan yakınlarının zararı talep edilebilecek tazminat kalemlerini oluşturur.
Trafik kazasında mağdur olan kişinin kaza sırasında araç kullanıyor olması halinde aracında ya da başka bir eşyasında kaza sebebi ile zarar meydana gelmişse bunlarda talep edilebilecek tazminat kalemleri arasında sayılacaktır.

Borçlar kanununun 47 maddesin de, “Hakim, hususi halleri nazara alarak cismani zarara düçar olan kimseye yahut adam öldüğü takdirde ölünün ailesine manevi zarar namiyle adalete muvafık tazminat verilmesine karar verebilir” denilmiştir.

Trafik kazalarında maddi zararın yanı sıra mağdurun manevi zararının da ortaya çıkacağı bir gerçektir. Kaza gibi asla istenmeyen maddi ve manevi varlığımızı ve bütünlüğümüzü tehlikeye sokan bir durumun bir takım manevi zararları da olacaktır.

Korku, üzüntü, endişe, çekilen acı manevi zarar olarak açıkladığımız olguların başında gelmektedir. Mağdur kaza sonucu yaralanmışsa kaza sebebi ile yaşadığı korkunun, üzüntünün, çektiği acıların onun manevi varlığında meydana getirdiği zararın tazminini talep edebilir.

Trafik kazaları sonucu oluşan maddi ve manevi zararların tazminini kimler dava edebilir?

Bu husus kazaya uğrayanın yaşamını devam ettirip ettirmemesi ve dava açma hakkını kullanabilecek durumda olup olmaması hallerine göre farklılık göstermektedir.

Mağdurun dava açmadan vefatı halinde ise yakınları ve onun vefatı ile maddi ve manevi zarar gören yakınları annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı ve bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava açma hakkına sahiptirler.
Mağdurun kaza sonucu ölmediği ama medeni haklarını da kullanamadığı hallerde bitkisel hayat, koma ya da akıl sağlığını ehliyetini yitirdiği durumlarda mağdurun zararlarının tazmini için veli vasi ya da yasalarımızda düzenlenmiş olan kanuni temsilcileri tarafından dava açılabilir.

Trafik kazalarında zarar görenlerin açacakları maddi ve manevi tazminat davasında dava açma süresi nedir?

Yeni Borçlar kanunu 72. maddesi ” Tazminat davalarında zaman aşımını düzenlemiştir. Kazanın meydana geldiği veya öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl, her halukarda olayın üzerinden 10 yıl geçmekle dava hakkı oradan kalkmaktadır. Ancak yeni borçlar kanunu 72.maddesinde özel bir düzenlemeye yer verilmiştir. Kaza konusu olay yani haksız fiil, ceza kanunlarında daha geniş bir zamanaşımını gerektiriyorsa bu zamanaşımı olaya uygulanır. 5 yıl ve daha az cezayı gerektiren suçlarda ceza zamanaşımı 8 yıldır. Dolayısıyla tazminat davası zaman aşımı da 8 yıl olacaktır.

Trafik kazaları sonucu açılacak maddi ve manevi tazminat davaları kimlere karşı açılabilir?

Borçlar kanunu 49. maddesi, “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Yasal yardıma veya danışmanlığa ihtiyacınız var mı? Şimdi bize ulaşın.

[/ mkd_call_to_action]

[/ vc_column]

Şimdi bize ulaşın

uzman danışmanlık

Uzmanlık Alanlarımız

Uzman Danışmanlık
 • Şirketler Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Yabancılar Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Dış Ticaret Ve Gümrük Hukuku
 • İdare ve Vergi Hukuku
 • Bankacılık ve Finans Hukuku
 • Çevre ve İmar Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • Eşya Hukuku
 • Kişiler Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Aile Hukuku
 • İcra ve İflas Hukuku
[/ vc_column] [/ vc_row]